Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I (PTTC1)

Trình duyệt của bạn cần phải mở chức năng quản lí cookie

Để thực hiện bài Test trình độ TOEIC vui lòng làm theo hướng dẫn:

1. Nhấn TẠO TÀI KHOẢN
2. Điền các thông tin cá nhân để bảo vệ tài khoản riêng của bạn
3. Vào email của bạn để kích hoạt tài khoản.